Προφίλ

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) ιδρύθηκε στις 11/12/1929 και λειτουργεί σαν εργασιακό και επιστημονικό σωματείο των φαρμακοποιών που δεν έχουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου, φαρμακαποθήκης, φαρμακευτικής βιομηχανίας ή αντιπροσωπείας φαρμάκων.

Η Π.Ε.Φ. έχει ως σκοπό:

α) Την αναγνώριση και εξασφάλιση στο φαρμακοποιό της υπεύθυνης θέσης και του υπεύθυνου ρόλου του στον φαρμακευτικό τομέα και την κοινωνία
β) Την προώθηση, την προάσπιση και τη βελτίωση των επαγγελματικών, οικονομικών, επιστημονικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
γ) Την οργανωμένη προβολή των απόψεων της πάνω σε όλα τα θέματα πού σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας αλλά και γενικότερα
δ) Τη κοινή δράση με άλλους επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς  γενικότερα που επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς για την προώθηση κοινών στόχων
ε) Τον διαρκή εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της
στ) Την αξιοποίηση των φαρμακευτικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας αναπτύσσοντας αντίστοιχη Εθνική τεχνολογία

Η Π.Ε.Φ. επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με:

α) Κοινές προσπάθειες και δράσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ. και των μελών της και σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την επίτευξη κοινών στόχων όπως περιγράφονται παραπάνω
β) Τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και με τη συμμετοχή της στη διοικητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών
γ) Τη διοργάνωση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δράσεων, εκδηλώσεων σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, και ταξιδιών για επιστημονικά, συνδικαλιστικά και επαγγελματικά θέματα και γενικά με κάθε ενέργεια που προάγει τη φαρμακευτική επιστήμη και εδραιώνει την υπεύθυνη θέση και το ρόλο του φαρμακοποιού στη σύγχρονη κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
δ) Κάθε μέσο στενής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της όπως έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, περιοδικές εκδόσεις, αλληλογραφία κλπ.
ε) Κάθε άλλο νόμιμο μέσο.